Home » Sint Nicolaasfeest kenmerken » (oude) kenmerken

Oude kenmerken:

Bang maken van kinderen

Voor meer oude bronnen omtrent het bang maken van kinderen betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1789 

Paape, Gerrit (1789). “De vlugtende wijsgeer in Holland” (pagina 161-162). Uitgeverij onbekend 21 mei 2015


 “Op den zesden December is het feest van Sint Nikolaas, dan vinden de kinderen, smorgens opstaande, een tafel vervuld met allerlei lekkernijen, welke hun worden wijs gemaakt, dat snagts door Sint Nikolaas, op een wit paard door de schoorsteen gebragt zijn voor de kinderen, die zich gehoorzaam aan den wil der ouderen onderworpen hebben. Ik ben oog-getuigen geweest van de verwondering, waar in de kinderen door het verhaal van zulk een vreemd verschijnsel gebragt wierden, te meer, wanneer de ouders een van beiden de rol van Sint Nikolaas speelden, en de kinderen met een holle stem, uit een van de hoeken van de kamer tot gehoorzaamheid aanspoorden; – ik heb ‘er gezien, die zoo ontsteld waren, dat het mij niet zoude verwonderd hebben, indien zij op staande voet in een stuip gevallen, en daar in waren dood gebleven; – eene wonderlijke manier, niet waar, om de kinderen tot gehoorzaamheid op-teleiden? – maar welke ik geloof, dat U even min als mij zal behagen, en van welke wij ten minsten nooit navolgers worden zullen.”

Duivel / geesten / spoken

Voor meer Oude bronnen omtrent duivel, geest en spoken betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1837 

Staring, Antonie Christiaan Wynand (1837). “Kleine verhalen van A.C.W. Staring” (pagina 1 t/m 24). Nijhoff (Arnhem) 14 april 2015


“Het Sint Nikolaas-Geschenk.

“Wilt gij wat van SINT NIKOLAAS hooren, die te nacht hier langs moet komen rijden?” Op deze vraag volgde een ja uit alle konden, en juffrouw MILSTER ging aan het verhalen: van den schoenmaker; van zijne groote armoede; en dan de verborgen milddadigheid aan hem door NIKOLAAS bewezen. Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken; integendeel deed zij haar best, om, behalve zijne deugden, ook zijn vriendelijk wezen, zijn’ deftigen, grijzen baard, zijn’ sneeuwwitte matel, en zijn fraai opgetuigd paard, zeer uitvoerig, met de schitterendste kleuren af te malen…”

“De schoenen der kinderen stonden elk voor een’ stoel, op welken boeken, teekengereedschap, speelgoed, lekkernij, enz. waren uitgestald;…””

Holle stem

Voor oude bronnen omtrent Holle stem met betrekking hebbend op Nederland, klik hier

Bron teksten / 1789 / 1837: www.sintzwartepiet.nl