Home » Sint Nicolaas - Amsterdam » Sint Nicolaasstraat

Sint Nicolaasstraat

Gevelsteen 

St. Nicolaas de patroonheilige van de zeelieden

Sint Nicolaastraat weetje

Nu was Amsterdam in het begin der 15e eeuw al zoo groot en
welbevolkt geworden, dat de Sinterklaaskerk de talrijk opkomende
parochianen, vooral bj plegtige gelegenheden, niet meer bevatten
kon; daarom gaf de bisschop van Utrecht verlof tot het bouwen van
een nieuwe kerk aan de Maagd “aria gewjd, en die wij ook nog
altijd, trouwe navolgers onzer vaderen als we zijn, de Nieuwe Kerk
blijven noemen. Zóó was Amsterdam toen in twee parochiën verdeeld,
gescheiden door ’t Damrak en ’t Rok-in. De Oude Zijde alleen behield
den naam van SinbNikolaas-parochie, — de Nieuwe Zjde bekwam dien
van Onze-Lieve-Vrouwenparochie. Maar nu klonk het ach! en wee! onder de Amsterdammers van de Nieuwe Zij; ’t was al gejammer en klaagtoonen wat men hoorde. Enwaarom? Omdat ze van hun goeden ouden Sinterklaas gescheiden wa‘ren! Dat denkbeeld was hun onverdragelijk; mogten ze ook al geen Sinterklaaskerk meer hebben, hun lieven Heer Klaas wilden ze niet verlaten, — en om daarvan een opentlijk blijk te geven, plaatsten ze, op den Nieuwendjk aan den hoek van de tweede straat. — dus nagenoeg regttegenover de Sint—Nikolaaskerk — een Sinterklaas »in een casse ofte huysken,” — en ’t is daarvan dat die straat nog heden de SintNikolaasstraat heet. l
Als nu het feest van den Schutsheilig aan de Oude Zij gevierd
werd in de kerk, — dan vierde men ’t aan de Nieuwe Zij op de straat
even hartelijk mee; — de gemeente vergaderde aan den hoek van de
Sint-Nikolaasstraat, en de kapelaan van de Nieuwe Kerk met den zang
meester en de scholieren, »hebbende alle haer choorcleederen aen, schoncken hem een deuntghen, ende de capellaen song het Oremus.”
Maar dit wekte weer een nieuwen naijver bj de Amsterdammers van
de Oude Zij, die zich alleen als de echte Sint-Niklaasmannen beschouwden, en de bovenhand wilden behouden. En om nu die van de Nieuwe Zij eens voor goed den loef af te winnen, rigtten zj in hun kerk een standbeeld van Sint Nikolaas op van klinkklaar zilv‘er, dat bijna duizend guldens kostte, —— geen kleine som in dien tjd! 320
Waar dat zilveren beeld gebleven is, weten we; er is in 1578 geld
van geslagen. Waar het Nieuwezijds-Sinterklaasje gebleven is, weten
we niet; waarschijnlijk is ’t in 1566 weggenomen

Sint Nicolaasbeeldje