Home » Sint Nicolaas - Amsterdam » Sint Nicolaasstraat

Sint Nicolaasstraat

Gevelsteen 

Maker gevelsteen - Beeldhouwer Ton Mooy

St. Nicolaas is de beschermheilige van de zeevaarders. Hij werd door hen aangeroepen als hun schip in een storm ten onder dreigde te gaan. St. Nicolaas was verscheidene keren in zo’n geval verschenen en had de storm doen luwen en de zee laten kalmeren.

Inspiratiebron voor deze gevelsteen was de afbeelding van Gentile da Fabriano, een kunstschilder die leefde van 1370 tot 1437.
Op dat schilderij zie je een in nood verkerend zeilschip. Het zeil is gescheurd en de bemanning is in paniek. In een wonderbaarlijk licht verschijnt St. Nicolaas die de bemanning behoedt voor een gewisse dood. Bron tekst: www.beeldhouwertonmooy.nl 

Sint Nicolaastraat weetje

Nu was Amsterdam in het begin der 15e eeuw al zoo groot en
welbevolkt geworden, dat de Sinterklaaskerk de talrijk opkomende
parochianen, vooral bj plegtige gelegenheden, niet meer bevatten
kon; daarom gaf de bisschop van Utrecht verlof tot het bouwen van
een nieuwe kerk aan de Maagd “aria gewjd, en die wij ook nog
altijd, trouwe navolgers onzer vaderen als we zijn, de Nieuwe Kerk
blijven noemen. Zóó was Amsterdam toen in twee parochiën verdeeld,
gescheiden door ’t Damrak en ’t Rok-in. De Oude Zijde alleen behield
den naam van SinbNikolaas-parochie, — de Nieuwe Zjde bekwam dien
van Onze-Lieve-Vrouwenparochie. Maar nu klonk het ach! en wee! onder de Amsterdammers van de Nieuwe Zij; ’t was al gejammer en klaagtoonen wat men hoorde. Enwaarom? Omdat ze van hun goeden ouden Sinterklaas gescheiden wa‘ren! Dat denkbeeld was hun onverdragelijk; mogten ze ook al geen Sinterklaaskerk meer hebben, hun lieven Heer Klaas wilden ze niet verlaten, — en om daarvan een opentlijk blijk te geven, plaatsten ze, op den Nieuwendjk aan den hoek van de tweede straat. — dus nagenoeg regttegenover de Sint—Nikolaaskerk — een Sinterklaas »in een casse ofte huysken,” — en ’t is daarvan dat die straat nog heden de SintNikolaasstraat heet. l
Als nu het feest van den Schutsheilig aan de Oude Zij gevierd
werd in de kerk, — dan vierde men ’t aan de Nieuwe Zij op de straat
even hartelijk mee; — de gemeente vergaderde aan den hoek van de
Sint-Nikolaasstraat, en de kapelaan van de Nieuwe Kerk met den zang
meester en de scholieren, »hebbende alle haer choorcleederen aen, schoncken hem een deuntghen, ende de capellaen song het Oremus.”
Maar dit wekte weer een nieuwen naijver bj de Amsterdammers van
de Oude Zij, die zich alleen als de echte Sint-Niklaasmannen beschouwden, en de bovenhand wilden behouden. En om nu die van de Nieuwe Zij eens voor goed den loef af te winnen, rigtten zj in hun kerk een standbeeld van Sint Nikolaas op van klinkklaar zilv‘er, dat bijna duizend guldens kostte, —— geen kleine som in dien tjd! 320
Waar dat zilveren beeld gebleven is, weten we; er is in 1578 geld
van geslagen. Waar het Nieuwezijds-Sinterklaasje gebleven is, weten
we niet; waarschijnlijk is ’t in 1566 weggenomen

Sint Nicolaasbeeldje

Sint Nicolaasbeeldje in Muurschildering

Foto dank aan, mevr. J. Jongeling

In de nieuwe kerk (St. Nicolaaskerk) aan de Prins Hendrikkade. Is de legende van St. Nicolaas in 16 verschillende stadia van het leven van de patroonheilige van Amsterdam en de St. Nicolaaskerk geschilderd door Jan Dunselman in de periode van 1918-1921. In de muur schildering 'patroon van kerk en stad' sluit het verhaal af  met een dubbele schildering, waarop we Sint Nicolaas zien afgebeeld als patroon van de stad Amsterdam en de Nicolaas-kerken in het bijzonder, vroeger en nu. Op het middeleeuwse tafereel geheel links zien we een aantal toeschouwers groot en klein die kijken naar een Sint Nicolaasbeeldje, is dit het beeldje uit de (bovenstaande) bronnen en wist de schilder Dunselman er meer van?